آلوئولا

برای دیدن که آلوئولا در یک رویا نشان می دهد وضعیت ناخوشایند شما خودتان را در پیدا کنید. شاید شما در برخی از شرایط خاص قربانی.