آبه لینکلن

رویا در مورد آبه لینکلن ممکن است نماد جنبه ای از شخصیت خود را که منجر به دیگران به یک مدل یا مربی. توانایی برای هدایت دیگران با مشاوره خوب و تجربه ارزشمند است.