انفجار، انفجار، فوران

به رویایی که چیزی منفجر می شود، به عنوان تنش ذهنی یا عاطفی تفسیر می شود. این بدان معناست که شما در یک وضعیت استرس زا هستید. شاید شما تحت فشار زیادی در رابطه خود را.