هدف

رویای در مورد هدف دارت نماد یک مشکل و یا وضعیت است که شما در حال تلاش برای ~مصرف~ نسبت به دیگری در. هدف شما در حال تلاش برای رسیدن به کاملا قبل از کسی دیگر می کند. منفی, هدف ممکن است ترس از شکست و یا اضطراب در مورد بودن خارج از درخشش منعکس.