هدف

برای دیدن هدف در یک رویا یک عمان خوب است, به خصوص اگر شما آن را پایین. رویا به شما وعده موقعیت برنده، چرا که شما در حال حاضر ساخته شده است تا ذهن خود را که هدف آن را باید دور. رویا به شما یادآوری برای ادامه هر هدف شما در حال دستیابی به.