هدف دارت

هدف در یک رویا نشان می دهد حفاظت شما از کسی احساس. مطمئن باشید برای نشان دادن احساسات خود را بیشتر درک زبان به دیگران. از سوی دیگر هدف می تواند نماد وظایف شما می خواهید برای رسیدن به. همیشه مطمئن شوید که به جای ماندن در یک مکان حرکت می کند.