جرقه

اگر شما رویای جرقه، چنین رویایی نماد از سرگیری، اهداف و وظایف است. معمولا همه چیزهایی که شروع شده ، از دیدگاه بسیار کوچک آغاز شده ، بنابراین نباید حذف چیزهای کوچکتر به عنوان شما به شادی منجر شود. از سوی دیگر، رویا می تواند نشان دهنده عشق دوباره و تازه است.