سپیده دم

اگر شما را دیده اند فاصله روز در یک رویا، سپس چگونه در مورد رویای پیش بینی در مورد ایده های جدید و شانس در هر کار شما انجام خواهد داد.