اما-د

رویای یک پرستار مرطوب نماد حمایت بی خود از دیگران است. شما یا شخص دیگری که در حال کمک به کسی ~گرفتن آن همه~ بدون گرفتن هر چیزی. آموزش کسی به مراقبت از خود را بدون غرامت. مراقبت از همه چیز دیگر نیاز به دانستن که شما هیچ چیز در مقابل.