نادرست

اگر شما رویای جعلی, سپس آن را نشان می دهد ناتوانی برای دیدن چیزهایی که آنها واقعا هستند. شاید شما احساس بی فایده و یا کسی است که شما را احساس می کند که راه. رویا نشان می دهد که شما را راه خود را و نه گوش دادن به پیشنهادات است که توسط دیگران داده می شود. از سوی دیگر، رویا ممکن است نشان دهنده راه خود را به تقلید از کسی، که شما نیست.