عاشق

خواب است که شما (یا همراه خود) معشوقه، آن را نشان می دهد تمایل ناخودآگاه خود را برای پایان دادن به رابطه فعلی خود را و پیدا کردن راه هایی برای خرابکاری آن است. متناوبا، او احساس غفلت در رابطه است. شاید شما احساس می کنید که شما در حال اندازه گیری انتظارات از دیگران، به خصوص همراه خود را. رویای خود را معشوقه بودن، شما نشان می دهد خواسته های خود را برای چیزهای خوب در زندگی است. رویاپردازی و با معشوقه به عنوان توصیه ناخودآگاه است که شما مدیون و یا که شما و یا کسی که در برخی از فعالیت های منفی جذب و یا وسوسه تفسیر شده است.