عاشق

رویاپردازی و دیدن یک عاشق نماد مبهم از رویاها است. رویای این می تواند نماد پذیرش، اعتماد به نفس و به رسمیت شناختن ارزش درونی واقعی آن است. همچنین می تواند ادغام ویژگی های مرد و زن در درون شما نشان می دهد. شما احساس کامل یا کامل. رویای عاشق قدیمی یا قدیمی به معنی ناتمام / مسائل حل نشده مربوط به آن رابطه خاص است. رابطه فعلی شما ممکن است برانگیختن برخی از این سوالات مشابه است.