هاپسکاچ

خواب است که شما در حال بازی زرد توپ تا به معنای نمادین و نشان می دهد رفتار کودکانه و نابالغ خود را. از سوی دیگر ، ممکن است توضیح دیگری وجود دارد ، رویا می تواند نماد تمایل خود را به پرش از یک کار به وظیفه و یا قادر به ماندن در یک مکان نیست.