تلخ

رویا در مورد چیزی است که طعم تلخ نماد وضعیت در زندگی شما است که احساس حق نیست. همچنین می تواند نمایندگی از یک وضعیت است که در حال تبدیل شدن به دشوار به پذیرش و یا تحمل.