ابزار

رویای استفاده از ابزار، نشان می دهد توانایی خود را برای انجام بهترین از آنچه شما داده شده است. شما کسی که پیدا می کند آن را آسان به خلاق و انجام کارها در خود. از سوی دیگر، رویا ممکن است به شما پیشنهاد می کند که ابتکار عمل بیشتری را انجام دهید و شروع به انجام کارهایی کنید که همیشه می خواستید انجام دهید. ابزار نیز می تواند با آمیزش جنسی که در آن آلت تناسلی مرد به عنوان ابزار دیده می شود مرتبط.