کهربا

هنگامی که شما رویای دیدن کهربا در رویای خود را نشان می دهد که چیزی در زندگی خود را به عنوان آن است که قبلا نیست. همچنین می گوید که چیزی است که قبلا بسیار هیجان انگیز و هیجان انگیز است دیگر مانند آن است. این نشان دهنده چیزی رویایی است که قبل از اتفاق افتاده است ضروری خواهد بود به چیزی است که تنها در آینده اتفاق می افتد. چیز اصلی این رویا افکار خود را در مورد چیزهایی که قبلا اتفاق افتاده است و اجازه نمی دهد شما در حرکت است.