تهدید

اگر شما در حال تهدید افراد دیگر در رویای خود را, سپس به این معنی است که شما باید شروع به توجه به نیازهای خود را. شاید شما یک نظر در مورد چگونه ما باید زندگی می کنند… و رویا نشان می دهد که شما پس از آن بروید. اگر کسی شما را تهدید کرد، پس به این معنی است که شما برخی از سوء تفاهم در حالی که در تماس با دیگران است.