Bees

رویای bees نماد کار سخت و رفتار سخت کوش است. هر گونه کار شما با درگیر, و یا که شما احساس خواهد شد از شما مورد نیاز. افکار پر مشغله و یا احساس دیوانه وار. رویاهای Bee در اطراف لحظات با انتظارات اجتماعی جمعی مانند عروسی، مراسم تشییع جنازه، انتخاب کالج و زایمان رایج است. رویای نیش توسط bees نماد انتظارات متضاد در مورد کار سخت است که بیش از حد, و یا که شما واقعا نمی خواهید انجام دهید. چیزی که ممکن است ناراضی، خسته کننده، و یا که شما احساس می کنید زمان زیادی را به پایان برساند. به خفه شدن در دست خود را می تواند نماد کار سخت شما گره زدن، مانع موفقیت و یا شما را از انجام آنچه شما می خواهید جلوگیری می کند.