صدف

رویای در مورد یک ملال نماد حسادت و یا ترس از دیده شدن است. احساس بسیار ناراحت کننده آشکار کردن خودتان و یا نشان دادن چیزی به کسی. بقيه رو بيرون ميکنم.