آلو

هنگامی که شما می بینید و یا خوردن آلو در یک رویا، پس از آن چنین رویا نشان دهنده نوجوان و زندگی ابدی است. آلو همچنین می تواند نشان می دهد که چگونه شما در مورد ظاهر خود را احساس می کنید. شاید شما احساس غیر جذاب و استانداردهای زیبایی از جهان را برآورده نیست. اگر شما درخت آلو را دیده اند، سپس آن را نماد خلوص و فضیلت است.