هرس

اگر شما در حال هرس در یک رویا, این رویا نماد افزایش. شاید اگر شما باید اجازه دهید آنها را به معنای ایده های جدید زندگی است. اطمینان حاصل کنید که شما حذف آنچه که دیگر مورد نیاز است.