آلو

رویا با آلو نماد احساس خوب به توجه داشته باشید که چیزی نیاز به کامل نیست. آلو در رویا می تواند نشانه ای است که شما دوست دارید چیزی که دیگران را انتخاب کنید اول نیست. آلو همچنین می تواند نمایندگی قدردانی خود را از شخص دیگری فکر آن را دیگر در اطراف به شما احساس می کنید که شما به اندازه کافی خوب نیست. در نهایت قادر به استراحت بدون نیاز به مناسب برای شخص دیگری. منفی, آلو می تواند آگاهی از خود را کامل نیست منعکس, بلکه دوست داشتن دیگران, هرگز به کامل یا. ترجیح دادن به ماندن در حد متوسط به دلیل شما بیش از حد ترس و یا ناامن به چیزی را امتحان کنید.