هرس

دیدن آلو نماد مبهم از رویاها است. رویای آن می تواند نماد انسداد عاطفی یا خلاق. همچنین می تواند نشان دهنده پیری به عنوان ضمنی استعاره ~به عنوان چروک به عنوان یک prup~.