بادام

رویای بادام نماد کیفیت، ماده یا غنا است. منطقه ای از زندگی خود را که نیاز به پر از معنی و یا هدف. مثال: یک زن خواب کسی که بادام جراحی در مغز خود قرار داده شده است. در زندگی واقعی، او در حال انجام یک پایان نامه برای دانشگاه بود. بادام در مغز قرار داده شده نشان دهنده فشار کار با کیفیت است که این پایان نامه بر روی آن قرار داده شده است.