هراس

خواب است که شما هراس نشان می دهد که شما نیاز به صورت ترس خود را. اجازه ندهید ترس های خود را کنترل زندگی خود را. در نظر گرفتن هراس خاص به سرنخ های اضافی در تفسیر رویاهای خود را. به عنوان مثال ، اگر شما رویای که من هراس از ارتفاع ، سپس ممکن است به این معنی است که شما ، موقعیت خود را در بالا مخاطره آمیز است. شما می ترسید که شما ممکن است به رسوایی سقوط کند.