بادام زمینی

برای دیدن خانواده گیاه نخود فرنگی است که حمل بادام زمینی در رویای خود را, نماد نیاز به حقیقت و یا هسته ای از چیزی. شما همچنین ممکن است نیاز به شروع به فشار دادن خود و استفاده از پتانسیل کامل خود را، در نظر گرفتن بادام زمینی در رویای خود را از جناس بودن برای پول و کمی است که از آن است. این ممکن است نشان دهنده مشکلات مالی خود را.