امریکا

هنگامی که شما رویای آمریکایی بودن و یا که شما در امریکا هستند، هنگامی که شما در حال حاضر یکی، آن را نشان می دهد که چگونه آزاد و خود پورتانت است که آن را به انجام کارهایی که دوست دارید انجام می آید. همان معنی است که به رویا است که به نحوی مربوط به امریکا مرتبط است. این رویا به این معنی است که شما می توانید در هر چیزی که شما برای رفتن موفق باشد. این رویا همچنین می تواند به معنای نیت سیاسی و ایده های شما باشد.