آمریکای جنوبی

رویای در مورد آمریکای جنوبی نماد یک طرز فکر است که به نظر می رسد هیچ کس مجبور به مراقبت در مورد شما مگر اینکه آنها نیاز به. احساس که مردم دیگر همیشه انجام شما نیاز به اثبات است که آن را مهم است. برنده شدن همه چیز به تنهایی و یا داشتن هیچ کس که می خواهد به شما یک لطف. مثبت, آمریکای جنوبی می تواند غرور در آنچه شما به دست آورده خود را منعکس. دفاع از حق خود را برای لذت بردن از آنچه شما سزاوار است. مثال: مردی رویای آمریکای جنوبی بودن را داشت. در بیدار شدن از زندگی، او شکسته شد و داشتن یک زمان سخت در تلاش برای ترویج وب سایت خود را. هيچکس بهت فرصت نميده.