آمریکای جنوبی

اگر شما رویای آمریکای جنوبی ، سپس چنین رویایی نشان می دهد سفر واقعی شما را و یا موانع شما باید به صورت در حالی که سفر از یک نقطه به نقطه دیگر.