آمیتست

اگر شما رویای دیدن یک آمتیس نشانه ای از شانس، شادی و لذت در کار و زندگی شخصی است. شاید خیلی زود عاشق کسی شود و مرحله جدید زندگی شما موفق باشد. این رویا نشانه ای است که شما قادر به خوشحال با آنچه شما در حال حاضر است. موفقیت در کار برای شما چندان مهم نیست چرا که شما می دانید که پول شادی و ثروت به ارمغان نمی آورد چرا که آن را مهم تر چیزهای معنوی است, که همیشه باعث می شود شما احساس شادی. هنگامی که شما رویای از دست دادن یک آمتاست آن را نشانه ای از دست دادن کسی که شما دوست دارم. این ممکن است که کسی که شما را دوست دارم به شما خیانت خواهد کرد و یا به سادگی متوقف دوست داشتن شما و رابطه در بهبود نخواهد یافت و هرگز همان خواهد بود که آن را به استفاده می شود.