آسبست

رویای در مورد آسبست نماد در زندگی خود را که شما بسیار نگران در مورد خلاص شدن از شر اشتباهات. احساس احمقانه که شما احساس می کنید چیزی ایده خوبی است. احساسی که برخورد با یک مشکل بحرانی یا فوق العاده است. احساس این که از بین بردن یک خطای مشکل ساز در اولویت است و هیچ چیز دیگری باید اتفاق می افتد تا زمانی که آن است. احساس می کنم که اگر شما با مسائل مشکل گذشته مقابله نمی کند تنها بدتر خواهد شد. متناوبا, آسبست ممکن است این تصور را منعکس کند که شما یا شخص دیگری به وضوح در مورد آنچه که آنها در گذشته انجام می دهند که ایجاد یک مشکل فعلی فکر نمی کنم. احساس نیاز به اصلاح غفلت. رویای در مورد نگرانی در مورد آسبست ممکن است نشانه ای است که شما نگران است که غفلت گذشته خود را شانس فعلی خود را از موفقیت آسیب برساند. ترس از اینکه نتونم از شر یه اشتباه احمقانه خلاص بشيم رویای حذف آسبست نماد اصلاح سهل انگاری فاحش و یا انتخابی است که پشیمان است. با در نظر گرفتن زمان برای روشن کردن یک مشکل. همچنین می تواند نمایندگی از اقدامات فعال است که شما در حال گرفتن با چیزی است که شما اعتقاد دارید بحرانی است. با دقت برخورد با یک اشتباه بزرگ و یا ایده بد.