لوزه

برای دیدن لوزه ها در یک رویا، آماده سازی طولانی خود را یادداشت کنید. در نهایت شما آماده برای نشان دادن واقعی شما.