راهبه ها

رویای در مورد راهبه نماد جنبه ای از شخصیت او است که دادن چیزی که آنها می خواهند. خواسته های مادی، اهداف و یا منافع جنسی. راهبه نماد چیزی است که شما می خواهید به رها کردن از, و یا ماندن با کسی که در آن شما منافع عاشقانه. راهبه همچنین می تواند نماد یک فرد و یا وضعیت است که باعث می شود شما در مورد نیاز به دادن چیزی فکر می کنم. راهبه می تواند نشانه ای است که شما نیاز به لذت شخصی و یا اهداف مادی خود را برای یک هدف بیشتر. رویای راهبه بودن نماد احساسات خود را در مورد نیاز به دست دادن خواسته ها، خواسته ها و یا اهداف خود را. این که آیا آن را از خواست خود را آزاد است یا نه, شما قادر به دنبال خواسته های عاشقانه, اهداف و یا منافع.