دوست

رویای در مورد و یا به دوستان خود ، دیدن در رویا به معنای جنبه هایی از شخصیت خود را که شما را رد کرده اند ، اما آماده به ادغام این بخش رد شده از خودتان. روابط شما با کسانی که در اطراف شما در یادگیری در مورد خودتان مهم است. علاوه بر این، این نماد پیش بینی اخبار شاد از آنها و ورود خبر خوب است. رویا یا دیدن در رویا ، دوست دوران کودکی خود را ، به معنی عقب گرد به گذشته خود را که در آن شما تا به حال هیچ مسئولیت و چیزهایی بسیار ساده تر و بی خیال بود. شما ممکن است مایل به فرار از فشار ها و استرس های بزرگسالی. رابطه ای را که با این دوست داشتید و درس هایی که آموخته شده بود در نظر بگیرید. متناوبا, دوست دوران کودکی ممکن است نشان می دهد که شما شده اند اقدام کودکانه و شما نیاز به شروع به عمل مانند یک بزرگسال. اگر شما در خواب بود که بهترین دوست خود را در حال مرگ است، ممکن است نشان می دهد که برخی از جنبه ها و یا کیفیت است که بهترین دوست خود را در حال مرگ در درون خود است.