فریزبی (سس پرواز)

رویای بازی با فریزبی نماد نگرش بزرگ و عدم رقابت است. همچنین نشان می دهد که چه موقعیت ها و روابط در زندگی، که در آن شما نیاز به دادن و گرفتن.