آمیش

هنگامی که شما رویای آمیش بودن آن را نشان دهنده زندگی آشفته خود را. آنچه شما نیاز به انجام این است که توجه بیشتر به چیزهای ارزشمند و مهم دیگران و سپس تمرکز بر روی چیزهای کمتر مهم است. این رویا همچنین می تواند نشانه ای است که شما می خواهید شایع تر از زندگی پیچیده است. چیز زیادی نیاز نداره چیزهای ساده مانند خانواده، سلامت خوب، پرداخت متوسط شما به اندازه کافی برای تحقق زندگی خوب خود را.