مردم آمیش

رویای مردم آمیش نماد جنبه هایی از شخصیت خود است که به طور هدفمند در برابر تغییر مقاومت می کند و یا می خواهد به تاخیر انداختن پیشرفت. شما ممکن است بخواهید به ذهنی و یا عاطفی تکامل به هیچ وجه.