باز کردن، شکاف

داشتن تعامل با آن دیدن یک شکاف، هنگامی که شما در حال رویاپردازی، نماد جدایی نهایی است. شکاف را می توان به عنوان نیاز به گرد هم آوردن دو طرف تفسیر, می تواند از رابطه و یا شخصیت تقسیم. متناوبا, شکاف در رویا نیز ممکن است نشان می دهد که شما نیاز به تفکر مجدد فرضیات خود را, شاید چیزی گم شده در ایده یا استدلال خود را وجود دارد.