فراموشی

رویای فراموشی نماد این است که شما یا کسی حافظه کم رنگ از چیزی است. شما نمی توانید به یاد داشته باشید چیزی که مردم دیگر انجام می دهند. متناوبا, فراموشی ممکن است شما و یا شخص دیگری که مسدود شده است و یا رد جنبه منفی از خودتان. شما همچنین می توانید یک فرد مشکل تکراری و یا وضعیت است که به نظر می رسد غافل از آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده است تجربه. فراموشی می تواند نشانه ای باشد که شما یا شخص دیگری باور ندارد که آنها کار اشتباهی انجام داده اند و یا در پذیرش مسئولیت مشکل دارند. متناوبا, فراموشی نیز ممکن است از دست دادن کامل جهت نشان می دهد. اهداف اصلی و یا نیت رها شده اند.