فراموشی

هنگامی که شما رویای داشتن فراموشی آن نشانه است که شما در حال تلاش برای جلوگیری از طرف بد و نامساعد از خودتان است. آنچه شما باید انجام دهید این است که سعی کنید خود را برای بهتر و شرافتمندانه ترین فرد تغییر دهید. شما نباید آنقدر سنتی, شما باید درک کنید که گاهی اوقات تغییرات برای بهتر و مفید ترین برای شما و کسانی که در اطراف شما.