آمونیاک

هنگامی که شما رویای دیدن آمونیاک آن را نشانه ای است که کسی می خواهد به شما صدمه دیده است. شما ممکن است برخی از مشکلات با یک فرد خاص و این شما را به پایان دوستی منجر شود. مطمئن شوید که شما بالغ و کلمنتپرسون اگر شما می خواهید برای نجات این دوستی… و اگر برای شما بسیار مهم است، پس آنها رفتار می کنند.