توت سیاه

رویا در مورد سیاه رنگ نماد احساسات مثبت در مورد یک وضعیت خطرناک است. دوست دارم بدانید که بدترین بر شما است و یا احساس خوبی مواجه با یک مشکل است. مثال: یک زن خواب خوردن بسیاری از خاموشی. در زندگی واقعی، او باردار بود و داشتن سرگرم کننده آماده شدن برای به دنیا آوردن.