توت سیاه

هنگامی که شما رویای سیاه رنگ, سپس چنین رویایی نشان می دهد که بیماری است که شما را متوقف انجام کارهای خاص. شاید شما باید برای بهبود در اولین مکان اگر جادوگر خود را به ادامه در همان پروژه شما در حال کار بر روی. اگر شما سیاه و سفید خوردند، پس از آن به این معنی است که شما شکست رنج می برند.