غاز

رویای در مورد غاز نماد شما و یا شخص دیگری که احساس می کند که آنها باید برای اولین بار آمده است. فرض اهمیت خودکار و یا نیاز به اولویت. تحقیر کامل برای هر چیزی که به شما احترام نمی گذارد اول. نادیده گرفتن همه چیز من فکر نمی کنم شما مهم ترین. اعتقاد به این که همه تصمیم گیری مهم است اگر آنها به نفع شما اول نیست. منفی, غاز می تواند بی اعتنایی کامل به احساسات و یا خواسته های شخص دیگری را منعکس کند چرا که شما باید مهم تر باشد. همچنین می تواند نمایندگی از شما و یا شخص دیگری است که شرم آور است اگر مجبور ~مهم~ خود را در دیگران زمانی که آن را غیر قابل خدمت است. مثال: مردی رویای دیدن پسرش را داشت که سعی می کرد غاز بگیرد. در زندگی واقعی، او نمی خواست پسرش را ترک کند زیرا او احساس می کرد که کنترل خود را از دست خواهد داد. او سعی کرد به پسرش دروغ گوید تا او را باور کند که ماندن در خانه انتخاب بهتری است، بنابراین او می تواند کنترل خود را حفظ کند.