توت سیاه

اگر شما در خواب خوردن و / یا دیدن خاموشی، شما را به عنوان بی پروا و غیر مسئول بودن یادداشت. به نظر می رسد که شما نمی ترسد به خطرات و تبدیل شده اند بی باک, که چیز خوبی نیست, به عنوان شما باید به مراقبت از خودتان به دلیل احتمال پیدا کردن عواقب منفی وجود دارد. معنی دیگر ممکن از این رویا پیش بینی در مورد نیازهای جنسی خود را که شما قادر به بیان نیست. شاید شما از درک نادرست می ترسید و فکر می کنم که رویاهای خود را که مربوط به خواسته های جنسی قابل قبول نیست. شما باید سعی کنید برای بیان این احساسات و خواسته ها به دلیل آن است که هرگز خوب است برای حفظ احساسات خود را در داخل.