دوست داشتن

هنگامی که شما رویای دوست داشتن به این معنی است که نگرش خودخواهانه خود را در حالی که برآورده کردن نیازهای خود را به مشکلات بسیاری منجر شود. این نشانه ای است که شما ممکن است با مقررات مشکل داشته باشد. مراقب باشید که چگونه شما می توانید به رسوایی بروید. هنگامی که شما رویای دیدن مردم دیگر دوست داشتنی, به این معنی است که کسی سعی خواهد کرد به شما کسب و کار غیر قانونی و یا شرم آور, اگر شما می بینید حیوانات دوست داشتنی نشان می دهد که شما در تقدیر تحقیر من مردم سریع ادامه.