پرتگاه

رویای پرتگاه نماد وضعیتی است که بی پایان یا بی معنی به نظر می رسد. شما ممکن است احساس کنید که یک پیامد بالقوه برای همیشه طول خواهد کشید و یا هرگز به شما اجازه می دهد به انجام آنچه شما می خواهید دوباره. شما ممکن است با یک بحران یا وضعیت بحرانی مواجه باشید.