سد کننده شومینه

برای دیدن دریچه پروانه در رویا نشان دهنده همدردی مردم در اطراف شما. شايد اونا خيلي عشق دارن که بهت پيشنهاد کنن متناوبا, آن را می تواند قفل و آزار و اذیت خود را نشان می دهد. شما در حال نگه داشتن به احساسات مضر خود را. شما باید مثبت تر باشد. اگر دمپر شکسته است ، سپس آن را نشان می دهد یک وضعیت و یا رابطه است که شما بدون احساس و خصمانه انجام داده اند.