تقویت کننده

رویای در مورد تقویت کننده نماد یک نیروی بزرگ در زندگی شما. وضعیتی که اهمیت باورها یا اعمال خاصی را افزایش می دهد. شما یا شخص دیگری ممکن است نیاز به شنیده می شود. متناوبا, تقویت کننده می تواند یک کاتالیزور برای تغییر نشان می دهد. وضعیتی که شما یا دیگران را مجبور به توجه بیشتر می کند.