تقویت کننده

هنگامی که شما رویای دیدن تقویت کننده نشان می دهد که بسیاری از چیزهایی که هنوز گفته نشده وجود دارد. آنچه شما نیاز به انجام این است که مطمئن شوید که شما می گویند آنچه شما فکر می کنم و نمی ترسد برای بیان احساسات خود را. این رویا نیز نشانه ای است که شما می خواهید به شنیده می شود و شما می خواهم مردم اطراف شما را به گوش دادن به آنچه شما باید بگویید و برای نظر خود را بپرسید.